Tag Archives: Surmeńskie Siły Obronne

SSO obejmuje część terenów MAW kontrolą wojskową

akrotiri_airhead

W ramach rozszerzania operacji antyterrorystycznej prowadzonej przez Surmeńskie Siły Obronne na terenie Tauchiry, dowództwo zadecydowało o prowadzeniu działań również na terenach ziem niczyich pozostałych po Monarchii Austro-Węgierskiej na wschodzie.

Operacja jest skierowana przeciwko kipryjskim rebeliantom z organizacji Tjepruna, którzy starają się uzyskać kontrolę nad terenem Nomarchii Tauchirskiej. Po zdecydowanych działaniach wojsk surmeńskich na własnym terenie, buntownicy zmuszeni zostali do wycofania się na teren ziem niczyich, skąd usiłowali dalej infiltrować teren Surmenii.

Stąd też pomysł na Wojskową Strefę Kontroli – objęcie części terenów ziem niczyich patrolami i działaniami operacyjnymi SSO. Działania te mają odsunąć zagrożenie od granic Surmenii.

nz8doaeStrefa obejmie tereny dawnych regionów Vorarlberg, Tyrol, Salzburg, Austria Górna i Czechy. W dawnym Linzu powstanie punkt koordynacyjny i skład zapasów.

Operacja jest zgodna z Kartą Orientyki oraz uchwałą Kongresu Orientyki, która dopuszcza działalność wojskową na terenie byłego MAW. Jak potwierdził przedstawiciel Sztabu Głównego Obrony Lądowej, „operacja nie ma charakteru okupacji, a jedynie czasowych ruchów i działania wojsk surmeńskich na ziemiach niczyich, służących oczyszczeniu ich z resztek kipryjskich terrorystów”.

Czas trwania operacji nie został jeszcze określony.

Dodaj komentarz

Filed under Surmenia

Βηιεστε – Wieści 18/2016

Syntagma uchwalona

Wiec Demokracji Surmeńskiej uchwalił jednomyślnie w poniedziałek 19 grudnia Syntagmę Demokracji Surmeńskiej, która zastąpi poprzednią, zawieszoną ustawę zasadniczą z dnia 27 sierpnia 2015 roku. Nowa Syntagma została niezwłocznie podpisana przez archonta Hadiego Hozę Mahmudigosa i wejdzie w życie w poniedziałek 26 grudnia.

Nowa Syntagma składa się z dwudziestu siedmiu artykułów, na mocy których system polityczny Surmenii ulegnie uproszczeniu. Eklezja, czyli surmeński parlament, ulegnie likwidacji, a jej kompetencje zostaną przekazane Wiecowi, tj. zgromadzeniu ogólnemu wszystkich obywateli Demokracji. W rękach Archonta będzie spoczywać cała władza wykonawcza w państwie, którą w razie potrzeb może rozdysponować pomiędzy powołanych przez siebie Tesmotetów. Z uwagi na kryzys demograficzny powołanie rządu nie jest dla Archonta obowiązkowe. Władza sądownicza należeć do Geruzji, czyli zgromadzenia niezawisłych sędziów, które sprawuje wymiar sprawiedliwości, a także pełni funkcje trybunału konstytucyjnego i stanu.

Pełen tekst nowej Syntagmy Demokracji Surmeńskiej dostępny jest w tym miejscu.


Operacja „Chronić pokój” w Tauchirze

Surmeńskie Siły Obronne zakomunikowały w poniedziałek 19 grudnia o intensyfikacji działań antyterrorystycznych w Nomarchii Tauchirskiej. Operacja jest skierowana przeciwko ukrytym siedzibom i personelowi organizacji „Tjeprunha”.

W trakcie nalotu na ponad siedemdziesiąt punktów zatrzymano ponad trzysta osób, spośród których sto dwadzieścia osób zwolniono po krótkim procesie wyjaśniającym. W trakcie operacji doszło do kilku potyczek z użyciem broni palnej. Siedmiu żołnierzy SSO zostało rannych, w tym jeden ciężko. Najmocniej poszkodowany żołnierz został przewieziony helikopterem do szpitala w Siczynie, gdzie trwa walka o jego życie. Stan żołnierza jest ciężki, lecz stabilny. W trakcie operacji szesnastu terrorystów zostało zlikwidowanych, zaś czterech zostało ranionych i aresztowanych. Zarekwirowano siedem kilogramów materiałów wybuchowych i dwadzieścia kilogramów półproduktów służących do ich produkcji. Przejęto łącznie dwieście siedemdziesiąt cztery sztuki broni palnej, a także kilkaset kilogramów innego wyposażenia wojskowego i okołowojskowego.

Surmeńskie Siły Obronne uznały operację za udaną. Petros Domestosigos wspomniał o „przetrąceniu kręgosłupa” Tjeprunhy oraz o pozbawieniu jej potencjału bojowego. Archont Hadi Hoza Mahmudigos powiedział natomiast, że „na chwilę obecną przywódcy kipryjskich terrorystów są pozbawieni jakiejkolwiek możliwości operowania na terytorium Tauchiry. Tjeprunha może jedynie ograniczać się do środków propagandowych”.


Granica z Elderlandem patrolowana

Surmeńskie Siły Obronne poinformowały w niedzielę 18 grudnia o zainstalowaniu systemów monitorujących granicę Demokracji Surmeńskiej z Księstwem Monderii prowincją Królestwa Elderlandu, państwa związanego unią personalną z Królestwem Dreamlandu.

„System składa się z kamer wideo dzienno-nocnych, kamer termowizyjnych oraz stacji radiolokacyjnych. Urządzenia zasilane są ogniwami słonecznymi i pracują przez całą dobę”, czytamy w komunikacie prasowym. „Monitoring granicy surmeńsk0-elderlandzkiej ma związek z niepokojącą aktywnością rządu Królestwa Elderlandu i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Demokracji Surmeńskiej”.

Oprócz monitoringu granicy lądowej, Surmeńskie Siły Obronne rozpoczęły także regularne patrolowanie granicy surmeńsko-elderlandzkiej z powietrza za pomocą dronów, które krążą również wzdłuż granicy morskiej z Księstwem Monderii.

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

PILNE: Wojsko w pełnej gotowości bojowej!

Tesmoteta Administracji Petros Domestosigos ogłosił przed chwilą postawienie Surmeńskich Sił Obronnych w stan pełnej gotowości bojowej. Ma to związek z ostatnimi działaniami elderlandzkiego żołnierza rezerwy Angusa Kaufmana który poinformował na forum Królestwa Elderlandu o przekroczeniu granicy z Surmenią i o rzekomym ataku na przygraniczne miejscowości.

709f1792feffb92409d49290ee88837e09a5a78f

Angus Kaufman poinformował na forum elderlandu o niepotwierdzonym ataku „grupy czterdziestu recydywistów” na budynki użyteczności publicznej i mieszkania prywatne w Surmenii. „Tłuczemy, grabimy, r***amy. Kogo się da i gdzie się da. Kobiety, dzieci, mężczyzn, starców. (…) Gwałciliśmy na zmiany”  napisał Kaufman na elderlandzkim forum.

Na te rzekome doniesienia zareagował Petros Domestosigos ściągając dodatkowe oddziały pod granicę z Elderlandem. Publikujemy treść krótkiego oświadczenia:

W związku z naruszeniem granicy Demokracji Surmeńskiej przez komunistycznych najemników w służbie pana Witta ogłaszam stan pełnej gotowości bojowej dla wszystkich sił Demokracji Surmeńskiej.

W rejon zbliżony do granicy zostały dyslokowane kolejne jednostki, tym razem z Pierwszego Korpusu Rezerwy Terytorialnej.

Informuję, że do przekraczających granicę sił elderlandzkich otwarto ogień po ostrzeżeniach. Po tym, jak wkrótce później wycofali się oni z powrotem na stronę Elderlandzką ogień przerwano. Jednocześnie informuję, że w przypadku kolejnych incydentów ogień zostanie otwarty BEZ OSTRZEŻENIA.

To dla Elderlandu ostatnia szansa na zachowanie pokoju. Jeżeli dojdzie do kolejnych incydentów to będę wnioskował o uznanie stanu wojny z powodu ataku Elderlandu na Surmenię.

Archont Hadi Hoza nie skomentował zachowania Angusa Kaufmana pisząc, że jest „poniżej wszelkiej krytyki”.

Fona będzie informowała Państwa na bieżąco o rozwoju sytuacji.

Dodaj komentarz

Filed under Surmenia

Βηιεστε – Wieści 17/2016

Nowa Syntagma coraz bliżej

Archont Demokracji Surmeńskiej Hadi Hoza Mahmudigos przedstawił na forum Wiecu projekt nowej Syntagmy, czyli surmeńskiej ustawy zasadniczej.

Nowa Syntagma jest zdecydowanie bardziej zwięzła od zawieszonej Syntagmy z 2015 roku i zakłada uproszczenie systemu politycznego w Surmenii, między innymi zlikwidowana ma zostać Eklezja, której kompetencje będą przekazane Wiecowi. Archont otrzyma więcej władzy wykonawczej, ponieważ nie będzie zobowiązany do powoływania rządu – projekt ustawy zakłada jedynie możliwość powoływania Tesmotetów, którzy mieliby wspierać Archonta w wykonywaniu zadań. Władza sądownicza w dalszym ciągu ma być skupiona wokół Geruzji, tj. zgromadzenia niezawisłych sędziów.

Projekt został ciepło przyjęty przez Surmeńczyków. Wiec w dalszym ciągu debatuje nad uchwaleniem projektu, dyskutując głównie nad kwestią kompetencji Geruzji do stwierdzania zgodności lub niezgodności aktów normatywnych z ustawą zasadniczą.


Kontrowersyjna mapa Orientyki – Surmeńczycy oburzeni

Książę Daniel von Witt, premier Dreamlandu i majordom Elderlandu, opublikował w mijającym tygodniu zaktualizowane mapy Pollinu jako kartograf dreamlandzkiego Królewskiego Instytutu Kartograficznego. Mapa Orientyki wywołała głębokie kontrowersje w Surmenii, ponieważ Nomarchia Tauchirska została na niej oznaczona jako „terytorium sporne” z tak zwanym „Państwem Ciprofloksjańskim” – ruchem separatystycznym pochodzenia teutońskiego.

Petros Domestosigos w ostrych słowach skrytykował mapę. — Wedle autora jednoosobowy cyrk który nazywa się Ciprofloksją i który budzi się dwa razy do roku żeby komuś dop***rzyć ma być równorzędny w swoich „roszczeniach” z Surmenią — powiedział. — Czy jutro każdy kto ogłosi się władcą na już zajętym terenie będzie oznaczony? Rozumiem, że ogłoszenie zajęcia na przykład Monderii byłoby równie skrzętnie odnotowane przez pana premiera-kartografa?

Autor mapy odpierał zarzuty, twierdząc, że nie zgadza się na to, aby winę za naniesienie „terytorium spornego” na mapę Orientyki „zwalać na kartografa, który ten spór tylko pokazuje”. Ciprofloksja to Wasz problem, a to, że jest on ukazywany na mapie to mój obowiązek jako kartografa, a nie zła wola walki z Surmenią. (…) Wspólnota Korony Ebruzów stoi w sprawie tego sporu po stronie Demokracji Surmeńskiej — argumentował von Witt na forum Demokracji Surmeńskiej. — Królestwo Dreamlandu czy Królestwo Elderlandu nigdy nie posiadały traktatu uznaniowego z Ciprofloksją. (…) Nie miałem interesu, aby atakować Demokrację Surmeńską. Uznaję jej granice ustalone po aneksji Ciprofloksji. Nie popieram buntów i rebelii.

Archont Demokracji Surmeńskiej Hadi Hoza Mahmudigos w oficjalnym komentarzu odniósł się negatywnie do nowej mapy Orientyki. W oświadczeniu czytamy, że „decyzja o naniesieniu Surmenii na mapę Orientyki w pomniejszonych granicach nie ma charakteru ‚naukowego’, lecz posiada wymiar czysto polityczny. (…) Demokracja Surmeńska nie uzna i nie będzie uznawała mapy uderzającej w surmeńską suwerenność i integralność terytorialną, a także będzie stanowczo protestować przeciwko jakimkolwiek próbom – choćby tylko symbolicznym – podważania surmeńskiej kontroli nad Nomarchią Tauchirską”. Archont wyraził także nadzieję, że Daniel von Witt przemyśli swoją decyzję i „poprawi wydawaną przez siebie mapę”.


Archont protestuje przeciwko militaryzacji Monderii

Fona publikuje oficjalne oświadczenie Archonta Demokracji Surmeńskiej w sprawie militaryzacji Księstwa Monderii:

Dostojni i Dostojne,

w imieniu Demokracji Surmeńskiej czuję się zobowiązany do stanowczego zdementowania niesłusznych oskarżeń, jakie zostały podniesione w oświadczeniu Majordoma Koronnego Królestwa Elderlandu, Jego Książęcej Wysokości Daniela von Witta z dnia 8 grudnia 2016 roku.
Nie jest prawdą, iż Demokracja Surmeńska uznała Królestwo Elderlandu za państwo wrogie. Nie jest również prawdą, iż Demokracja Surmeńska kiedykolwiek „wezwała Królestwo Elderlandu do wojny”. Są to twierdzenia kłamliwe, które wprowadzają międzynarodową opinię publiczną w błąd.
Strona surmeńska ubolewa nad faktem, iż Jego Książęca Wysokość Daniel von Witt niewłaściwie zinterpretował postawienie w stan gotowości oddziałów Obrony Lądowej, które stacjonują permanentnie na granicy surmeńsko-elderlandzkiej. Wydając rozkaz mobilizacji, Demokracja Surmeńska realizuje swoje niezbywalne prawo do ochrony integralności terytorialnej w związku z prowokacyjnymi działaniami i wypowiedziami Jego Książęcej Wysokości Daniela von Witta, który jest odpowiedzialny za publikację skandalicznej mapy Orientyki podważającej przynależność Nomarchii Tauchirskiej do Demokracji Surmeńskiej.
Mając na uwadze powyższe, w imieniu Demokracji Surmeńskiej stanowczo potępiam decyzję Jego Książęcej Wysokości Daniela von Witta w sprawie skierowania do Księstwa Monderii dodatkowych oddziałów najemniczych spoza Monderii. Nie ulega wątpliwości, że są to działania asymetryczne w stosunku do działań strony surmeńskiej i jako takie noszą znamiona militaryzacji stanowiącej zagrożenie dla Demokracji Surmeńskiej oraz pozostałych państw Orientyki.
Wierzę, że Jego Książęca Wysokość Daniel von Witt, mając na uwadze losy dobrosąsiedzkich relacji surmeńsko-elderlandzkich, wycofa swoją decyzję z dnia 8 grudnia 2016 roku, która na chwilę obecną stanowi poważną przeszkodę w normalizacji stosunków pomiędzy Demokracją Surmeńską a Królestwem Elderlandu.

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

Wieści XV – Walki o Simitu, obywatelstwo znów nadawane

Natarcie na Simitu odparte

Wbrew przewidywaniom, wojska Samundy zdecydowały się na otwarty konflikt zbrojny i atak na terytorium wyspy Simitu, objętej ochroną Surmeńskich Sił Obronnych.

Starcie, które miało miejsce trzy dni temu ograniczyło się do potyczki powietrznej i morskiej. Samoloty Obrony Powietrznej, wspierane przez zintegrowany system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej zniszczyły sześć maszyn przeciwnika, tracąc jedną własną. Na morzu, niszczyciele zdołały zatopić jeden okręt podwodny przeciwnika, już po tym, jak wystrzelona przez niego torpeda lekko uszkodziła jeden z naszych lekkich lotniskowców. Surmeńska broń rakietowa uszkodziła także dwa wrogie pancerniki.

Pomimo wrogiej agresji, zdecydowano się pozostać przy defensywnej postawie i nie wyprowadzono kontrataku. Nieoficjalnie mówi się, że strona samundyjska szuka dróg porozumienia i dąży do rozejmu. Jednocześnie w OPM trwa dyskusja nad oficjalnym potępieniem samundyjskiej agresji.

Obywatelstwo Demokracji Surmeńskiej

Po uchwaleniu przez Eklezję nowej ustawy o obywatelstwie surmeńskim, oraz po uzupełnieniu jej  przez stosowne rozporządzenie wykonawcze Archonta, zakończył się krótki, trwający od reformy ustrojowej okres, w którym nie nadawano obywatelstwa.

Pierwszym obywatelem, który uzyskał swój status w Demokracji, został Havelock Jaskoviakus, mieszkający wśród nas od ponad miesiąca imigrant z Rzeczypospolitej Eskwilińskiej. Zastosowany został specjalny przepis, pozwalający zaliczyć na poczet „okresu weryfikującego” dotychczasową aktywność nowego obywatela. Serdecznie gratulujemy!

Kolejny wypowiedziany traktat

Po niedawnym „wyczyszczeniu” katalogu umów międzynarodowych z traktatów z państwami już nieistniejącymi (m.in. Cesarstwem Arctiq i Rzeczpospolitą Sclavinii i Trizondalu), wydawało się, że przynajmniej na jakiś czas dalszych wypowiedzeń nie będzie. Okazało się jednak, że to nie koniec – w dniu wczorajszym Archont wydał postanowienie ws. wypowiedzenia TR-2/2007 – Traktatu o przyjaźni i współpracy między Księstwem Sarmacji a Królestwem Surmeńskim. 

W tym wypadku wypowiedzenie budzi większe zdziwienie – Sarmacja nie jest bowiem państwem upadłym, a w postanowieniu brak uzasadnienia. Dało to pole do popisu różnym teoriom, niemal spiskowym – wg. jednej z nich wypowiedzenie traktatu zostało wywołane faktem szerokich wpływów Kiprów we władzach Sarmacji – nie od dziś bowiem znane jest sarmackie pochodzenie zdecydowanej większości Kiprów, których cześć w prawdziwej ojczyźnie jawnie przyznaje się do swoich kipryjskich afiliacji.

Sam Archont nie zdecydował się na rozwianie tych teorii – zapytany o przyczyny wypowiedzenia, stwierdził wymijająco, że „wypowiedział nieżywotny traktat„, nie wyjaśniając, co konkretnie znaczy i do czego konkretnie odnosi się rzeczona nieżywotność.

2 Komentarze

Filed under βηιεστε - Wieści

Wieści XIV – Wyniki Our Sound, grad ustawodawczy oraz interwencja na Simitu

Finał Our Sound II

W dniu wczorajszym, po kilkukrotnych zmianach terminu, na stadionie Papp László Budapest Sportaréna odbył się finał międzynarodowego konkursu muzycznego Our Sound II.

W trakcie finału poznaliśmy zwycięzców drugiej edycji w której wzięło udział aż 30 państw. Konkurs nie odbył się bez problemów – jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, niektóre państwa zgłaszały wyniki plebiscytów w ostatniej chwili (jak np. Księstwo Sarmacji), a dwóch uczestników (Cesarstwo Natanii i Królestwo Intelowskie) w ogóle ich nie przedstawiło, w związku z czym zostali zdyskwalifikowani.

Tak jak w poprzedniej edycji, w konkursie dominowały utwory popularne – pierwsze miejsce zajęła propozycja Zjednoczonego Królestwa Samundy – utwór „Waka waka” w wykonaniu Shakiry, który o siedem punktów wyprzedził utwór zgłoszony przez Królestwo Trizondalu – „Boulevard of broken dreams” zespołu Green Day. Trzecie miejsce zajął nieco mniej znany utwór „Miért Múlsz?” w wykonaniu Kati Wolf, reprezentujący Monarchię Austro Węgier – to ten utwór otrzymał maksymalny wynik w głosowaniu mieszkańców Demokracji Surmeńskiej.

Dalsze miejsca zajęły Korinat Gaudium (nanonacja, reprezentowana przez utwór Mother Earth zespołu Within Temptation), Księstwo Sarmacji („Sweet Child O’ Mine” zespołu Guns’n’Roses) oraz Królestwo Nordii („Longships and Mead” zespołu Glittertind). Demokracja Surmeńska zajęła 9 miejsce, z 64 punktami. Choć otrzymaliśmy punkty tylko od 8 państw, to wysokie wyniki (zwycięstwo w Bantu oraz Chattycji i Shanii, drugie miejsce w Elderlandzie i Faraonacie Neb Tawi oraz trzecie miejsce w Al Rajnie) pozwoliły nam zająć stosunkowo wysoką pozycję.

Deszcz ustaw w Eklezji

Zgodnie z zapowiedziami, obecna kadencja Eklezji obfituje w liczne ustawy. Jak dotąd uchwalono aż 6 nowych ustaw, kolejna jest w fazie głosowania. Po jego zakończeniu można spodziewać się kolejnych projektów – reforma ustrojowa i zmiana konstytucji wymusza na Eklezjastach wytężoną pracę w celu dostosowania istniejących regulacji do nowej sytuacji. W gronie zmienionych ustaw można wyróżnić chociażby ustawę o budowie aktów prawnych, o Radzie Tesmotetów, o orderach i o świętach państwowych.

Niestety, choć Eklezja pracuje, to nie wszystkich Eklezjastów można nazwać pracusiami. Obecnie izba ta obraduje jedynie w częściowym składzie – od czasu zaprzysiężenia Eklezjasta Nicolas Filaretos nie pojawił się na sali obrad – najprawdopodobniej wkrótce stwierdzone zostanie wygaśnięcie jego mandatu.

Interwencja na Simitu

Jedną z niewymienionych wyżej ustaw była specjalna, przyjęta w trybie przyśpieszonym ustawa o zezwoleniu na interwencję Surmeńskich Sił Obronnych na wyspach Simitu. Interwencja została zaplanowana w związku z planowaną przez wikingów ze Zjednoczonego Królestwa Samundy „wyprawą łupieżczą”.

Eklezja uchwaliła, że na wyspy przerzucone zostaną łącznie dwie dywizje, zostaną one również objęte osłoną jednej z Eskadr Obrony Morskiej oraz wydzielonych jednostek lotniczych. Oddziały, które znajdowały się w pełnej gotowości od momentu uchwalenia ustawy, ruszyły wkrótce po jej podpisaniu i ogłoszeniu przez Archonta. Pierwszy na wyspę dotarł pułk spadochronowy, który przygotował polowe lotniska na przerzucenie pułku kawalerii powietrznej. Na wyspę zmierza również dywizja górska, której większość ma zostać przerzucona drogą morską.  Siły te są oceniane jako wystarczające do odparcia najazdu, nawet w obliczu zapowiedzianego przez Samundyjską prasę zwiększenia sił najeźdźców.

Nie wiadomo czy dojdzie do faktycznych walk – podstawowym zamiarem SSO jest odstraszenie najeźdźców od Istokii, a kluczową rolę najprawdopodobniej odegra marynarka i lotnictwo.

Dodaj komentarz

Filed under βηιεστε - Wieści

Uderz w stół, a nożyce się odezwą

Jak donosi reżimowy, kipryjski Tron Ludu, film opublikowany na surmeńskim kanale YouTube jest rzekomą mistyfikacją rządu Stefanosigosa. Na dowód swojej tezy Aleksander Hergemon-Euskadi, autor artykułu oraz obecny watażka Kiprii, przytoczył fragmenty zeznań ze śledztwa UOB oraz ekspertyzę Mihaila Nani na temat surmeńskiej rasy.

W rozważaniach na temat wspomnianych zeznań należy pominąć gdybanie, na jakich zasadach opublikowano ich treść, skoro postępowanie nie zostało jeszcze zakończone, co sygnalizuje autor artykułu.  Zeznania osoby, której danych osobowych nie ujawniono, co tylko podważa ich autentyczność, zdają się obarczać Surmeńskie Siły Obronne winą za rzekome wybicie kipryjskiej rodziny zamieszkałej w nieokreślonym miejscu, w domyśle – w Skawlandii. W rzeczywistości Kiprowie nigdy nie zamieszkiwali wspomnianego obszaru, a ich pojawienie się w regionie miało miejsce w chwili ogłoszenia przez nich niepodległości surmeńskiego regionu. Nasuwa to dość przykry wniosek, iż przytoczone zeznania zostały sfabrykowane.

Obszar Skawlandii stał się terenem prawdziwej eksterminacji ludności surmeńskiej przez samozwańczych „powstańców” w lutym zeszłego roku do czasu zmasowanej interwencji SSO, która rozbiła struktury „powstańcze” i zmusiła niedobitki terrorystów do ucieczki na drugi koniec Istokii. O okrucieństwie kipryjskich zbrodniarzy świadczyć może fakt, iż część surmeńskich cywili porwano i umieszczono w tak zwanym „Głodującym Uniwersytecie Ludowym”, gdzie czekał ich ponury los królików doświadczalnych na rzecz pseudomedycznych eksperymentów Mihaila Nani. – Zakład Anatomii (…) ma przyjemność zaprezentować wyniki długich i trudnych badań pojmanych jeńców Surmeńskich – Mówił Nani w marcu 2010 roku. – Podczas trwania sekcji ante mortem, dokonano trepanacji czaszki Surmeńskiego jeńca. (…) Pomimo iż Surmeńczyk zmarł, sekcję można uznać za udaną, gdyż wzbogaciła wiedzę ludową w stopniu ciężkim.

Ten sam pseudonaukowiec próbował dokonać analizy rasy surmeńskich ofiar sfotografowanych w trakcie trwania akcji ewakuacyjnej cywili z regionu objętego ciężkimi walkami. Stwierdził, iż osoby przedstawione na zdjęciach „nie należą do typu bałkańskiego rasy białej człowieka”. Cóż, w tej kwestii należy przyznać mu rację – ani grekosłowiańscy Surmeńczycy, ani germańscy Skawowie nie przynależą do tej grupy. Nani popełnia jednak fatalny błąd w percepcji, skądinąd bardzo u niego ograniczonej. Rdzenni mieszkańcy Skawlandii, którzy stanowią obecnie ponad 60% populacji terenów dotkniętych w zeszłym roku powstaniem, są blisko spokrewnieni z Tyrolczykami. W przeciwieństwie do Kiprów pochodzących prawdopodobnie od Rumunów z okolic dzisiejszego węgierskiego Brassó, Skawowie posiadają niebieskie lub błękitne oczy – widać to wyraźnie na fotografii przedstawiającej Janisa Vërauwsa trzymającego zdjęcia swoich synów: 3-letniego Hansa i 5-letniego Gerardta, którzy zostali porwani przez Kiprów i bestialsko zamordowani w trakcie pseudonaukowych eksperymentów w GUL-u. Tu krótka analiza zdjęcia: gdyby osoba ta była Kiprem, musiałaby mieć czarny kolor oczu, przez co kontrast między tęczówką a źrenicą na czarno-białej fotografii byłby praktycznie niezauważalny.

Podsumowując: Kiprowie na usłyszane – słuszne zresztą – oskarżenia o zbrodnie przeciwko ludności Królestwa Surmeńskiego, reagują panicznym odwracaniem kota ogonem. Wyrobione przez kipryjski reżim kłamstwo skawlandzkie, czyli tani sposób na otumanienie opinii publicznej w Mikroświecie, zapada się pod ziemię w świetle ewidentnych dowodów, jakimi są między innymi zdjęcia składające się na spot „Powstrzymajmy masakrę”.

Znając już zezwierzęcenie oprawców i ciemiężycieli z Kiprii, należy również poznać odpowiedź na pytanie: co stało się z ludnością Tauchiry po wkroczeniu do niej Kiprów za pozwoleniem JKM Patryka Labackiego?

Dodaj komentarz

Filed under Surmenia

Orędzie Króla Surmenii: stan wojenny na wschodzie kraju!

Stało się! Po wcześniejszych zapowiedziach Archontei Timoteosa Stefanosigosa, postanowiono zakończyć powstanie skavlandzkie oraz istnienie tzw. „biednej republiki ciprofloksji” w sposób ostateczny.

Dziś w godzinach wieczornych ogłoszono orędzie Króla Surmenii, który w imieniu swoim i rządu ogłosił wprowadzenie stanu wojennego na obszarze Nomosu Opradzkiego oraz Autonomosu Surma i Skavlandia, podwyższenie Stopnia Gotowości Bojowej oraz wypowiedzenie wojny rebeliantom. Chwilę wcześniej Archontea wcieliła w życie stosowne postanowienie prawne.

Przypomnijmy: od 14 lutego trwa zbrojna agresja na część terytorium Królestwa Surmeńskiego zapoczątkowana ogłoszeniem secesji przez samozwańczy „biedny komitet ocalenia narodowego”. Pierwotnie zignorowano i zlekceważono powagę sytuacji, jednak w obliczu wzrastającej przemocy na obszarze „brc” zadecydowano przejść do działań zbrojnych.

Redakcja Fony publikuje treść przemówienia JKM Paulosa Petrosigosa:

Obywatele Królestwa Surmeńskiego!
Rodacy!

W Skavlandii, na surmeńskiej ziemi znajdującej się z dala od Kaharonei, trwają ciężkie czasy. Dokładnie dwa tygodnie temu w części naszego wspólnego Domu, naszej surmeńskiej Ojczyzny, wybuchła seria bezprecedensowych ataków na naszą suwerenność, niepodzielność terytorialną i tożsamość narodową. Władzę na niewielkim obszarze między Nomosem Opradzkim a Autonomosem Surma i Skavlandia przejęła w drodze nieopisanej przemocy szajka najemników i nielegalnych imigrantów, deklarujących się rzekomymi rdzennymi mieszkańcami Skavlandii.

Początkowo władze Królestwa Surmeńskiego próbowały zbagatelizować całą sytuację, nie doceniając potencjału agresora, jednakże przemoc wobec niewinnych Surmeńczyków, którzy zamieszkiwali Skavlandię od wielu pokoleń, nasilała się z dnia na dzień. Do wojsk Surmeńskich Sił Obronnych, które obecnie stacjonują poza obszarami kontrolowanymi przez rebeliantów, napływają coraz to nowe i straszne informacje o wypędzaniu surmeńskich cywili, grabieży i niszczeniu surmeńskich domów, wyplenianiu naszej kultury, a nawet o rozstrzeliwaniu miejscowej ludności, bądź jej przymusowym wcielaniu do sił nieprzyjaciela. Na tego typu antysurmeńskie ekscesy nie może być naszego żadnego przyzwolenia.

Jako Król Surmenii i reprezentant jedności całego Narodu, postanowiłem podjąć wraz z Archonteą oraz Eklezją Surmeńską, w obronie pełnej Niepodległości, Wolności i Honoru naszej Ojczyzny, należyte i adekwatne kroki, ażeby godnie odpowiedzieć napastnikowi na siane przez niego bezduszne barbarzyństwo. Motywem działań sił nieprzyjaciela są mijające się całkowicie z prawdą i faktami przesłanki co do uciskania lokalnej ludności przez władze Królestwa Surmeńskiego. W rzeczywistości bojownicy chcą tylko krwi, surmeńskiej krwi. Za ich z założenia komunistycznymi postulatami kryje się prymitywny nacjonalizm, rasizm oraz przymusowe narzucanie pozostałym mieszkańcom Skavlandii owych idei terrorem i przemocą. Dlatego też w zgodzie z obowiązującym prawem ogłaszam wprowadzenie stanu wojennego na obszarze Nomosu Opradzkiego oraz Autonomosu Surma i Skavlandia, a także mobilizację Surmeńskich Sił Obronnych z równoczesnym podniesieniem Stopnia Gotowości Bojowej do poziomu trzeciego dla obszaru całego państwa, a dla terenów objętych stanem wojennym – do poziomu pierwszego.

Postanawiamy podjąć walkę z rebeliantami. Chcemy, by agresorzy wrócili tam, skąd przybyli, by trzymali się z dala od Surmenii, która dzielnie strzeże swych granic do ostatniego żołnierza i do ostatniego Surmeńczyka. W tym konflikcie cały Mikroświat jest po naszej stronie, a wszystkie poważane państwa, z którymi Królestwo Surmeńskie utrzymuje stosunki dyplomatyczne, już zareagowały we właściwy sobie sposób na akty bezpodstawnej agresji w Skavlandii. Wszyscy sojusznicy, w tym Trójprzymierze, zapewnili udzielenie pomocy naszej sprawie, z której na pewno skorzystamy zarówno w walce, jak i w ramach odbudowy regionu.

Jestem całkowicie przekonany, że Surmeńskie Siły Obronne przywrócą naszej Ojczyźnie Skavlandię, a wszelkie podjęte w tym celu działania doprowadzą nas do pełnego zwycięstwa.

Niech żyje Surmenia!

(-) Παυλος Πετροσηγος,
Βασηλ να Συρμενηια

Dodaj komentarz

Filed under Surmenia

Echa powstania skavlandzkiego, cz. II

Prezentujemy kolejny raport z zapalnego rejonu Surmenii – Skavlandii. Poprzednia część publikacji dotyczącej rebelii w dalekowschodnich obszarach Królestwa Surmeńskiego dostępna jest tutaj.

Po otrzymaniu stosownych informacji na temat sił przeciwnika, dowódca pułku skawijskiego postanowił przeprowadzić kontratak, a także połączyć się bezpośrednio z oddziałami pułku hokuckiego. Ten manewr jednak nie doszedł do skutku z powodu ataku na Surmeńskie Siły Obronne z kilku stron – od południa, przez postępujące siły rebeliantów, a także przez wchodzące do walki siły najemnicze, które przekroczyły granicę z Tauchirą. Należy tu dodać, iż udział władz natańskich oraz regularnej armii tegoż państwa w tej operacji jest niemożliwy – Tauchira, od czasu kryzysu, który dotknął odległą Natanię, była źródłem niestabilności politycznej w regionie.

Atak zmusił dowódcę do przerwania operacji ofensywnej i ograniczenia się do defensywy, by później wycofywać się na zachód – chcąc uniknąć rozbicia swojej jednostki i jednoczesnie aby nie dopuścić do jej zamknięcia w kotle. W efekcie tego wycofywania się, pułk hokucki i 2 batalion pułku rendeluzyjskiego zostały odcięte przy granicy z Austro-Węgrami.

Dopiero 22 lutego udało się wreszcie opanować chaos informacyjny i organizacyjny w naczelnym dowództwie. Generał dowodzący całą brygadą skavlandzką otrzymał dodatkowo pod swoje dowództwo wydzielony 8 pułk zmotoryzowany z III Dywizji Górskiej, a także 3 pułk górski z II Dywizji Górskiej. Ponadto, pod jego komendę został oddany 12 pułk Pancerny, stanowiący część Korpusu Rezerwowego.

Pomimo dysponowania tak przeważającymi siłami, z powodów politycznych dowództwo nie otrzymało żadnych rozkazów bezpośredniej likwidacji zagrożenia. Zdecydowano się zatem na stabilizację linii frontu. Kontratak przeprowadził wspomniany 3 pułk górski, który zepchnął przetrzebione siły rebeliantów na wschód, tworząc stabilną linię frontu wraz z pułkiem skawijskim. Na zachodnim odcinku siły 12 pułku pancernego również zatrzymały natarcie, to samo dokonały połaczone siły dwóch batalionów z pułku rendeluzyjskiego oraz 8 pułku zmotoryzowanego. Siłom pułku hokuckiego, choć odciętym od reszty, również udało się ustabilizować pozycje, a nawet przeprowadzić nieduży kontratak.

Obecnie wzmocnione siły surmeńskie w tym regionie liczą około 10 tys. żołnierzy, z czego 2 tysiące są odcięte od przeciwnika. Z kolei oceny siły skawlandzkich rebeliantów wahają się od 8 do 15 tysięcy, z czego ok. 5 tysięcy reprezentuje istotną siłę bojową. W sytuacji ustabilizowania i opanowania chaosu oraz otrzymania od Monarchii Austro-Węgier wsparcia w postaci 1. k. u. k. Tiroler Kaiserjägerregiment XVI Korpusu, nazywani przez żołnierzy SSO „strzelcami olpickimi”, siły surmeńskie mogą przejść do kontrataku…

Dodaj komentarz

Filed under Surmenia

Echa powstania skavlandzkiego

Od kilku dni w Skavlandii – małej krainie historycznej położonej w południowo-wschodnim krańcu Surmenii – ma miejsce komunistyczna rebelia bliżej nieokreślonego pochodzenia znana jako „Biedna Republika Ciprofloksji”. Obecnie secesjoniści opanowali znaczną część deklarowanych przez siebie terytoriów. Pojawiają się sprzeczne informacje co do wypędzeń Surmeńczyków z obszarów zajętych przez tzw. „Biedny Komitet Ocalenia Narodowego” oraz niszczenia surmeńskich domów. Redakcja Fony przygotowała specjalny raport na temat trwających tam walk.

Pierwsze dni „rewolucji” (14-15 lutego) były raczej spokojne. Pierwszego dnia miały miejsce tylko demonstracje które, choć agresywne, nie miały charakteru zagrożenia militarnego. Dopiero drugiego dnia doszło do kilku walk, za które odpowiadali najemnicy, zagraniczni imigranci.

Niestety, wskutek błędnych decyzji, żołnierze surmeńscy w regionie nie zostali postawieni w stan gotowości. Okres przedwyborczy oraz chaos informacyjny w Biurze Tesmotety Obrony sprawił, że nie zostały podjęte skoordynowane dziłania zbrojne.

16 lutego wzmocnione siły wroga nagłym uderzeniem rozdzieliły stacjonuujący w okolicach miejscowości Kur Rendeluzyjski Pułk Górski – jeden batalion wycofał się na północ, dwa kolejne na południe.  Kontakt był utrudniony wskutek strat w sprzęcie łącznościowym, więc dopiero pod  wieczór 17 lutego siły surmeńskie zorientowały się w sytuacji i mogły podjąć przeciwdziałania. Mimo to, Biuro Tesmotety nie rozpoczęło żadnych działań, licząc, że lokalne siły same rozprawią się z zagrożeniem.

Zburzone budynki w Kur

Zniszczone budynki w Kur

W dniach 18-20 lutego siły rebeliantów zajęły spore tereny nie chronione w centrum regionu, zbliżając się do pozycji 12 Pułku Pancernego (stacjonującego poza terenem Skavlandii). Doszło także do ponownego kontaktu zbrojnego ze wszystkimi lokalnymi 3 pułkami piechoty, z czego odcięty 2 batalion pułku rendeluzyjskiego musiał się nadal cofać w kierunku pozycji Pułku Hokuckiego, który stacjonował przy granicy z Monarchią Austro-Węgier.

Siły rebeliantów szacowane są na około 1500-3000 partyzantów i bojowników. Jak wcześniej wspomniano, część z nich należała do doświadczonych grup najemniczych, co tłumaczy ich stosunkowo (jak na partyzancki charakter tych oddziałów) dobrą organizację. Siły te rosną, wskutek często przymusowego wcielania do nich miejscowych Skavlandczyków. Doszło do wielu ekscesów antysurmeńskich – połączonych z rozstrzeliwaniem cywilów i rannych, wziętych do niewoli żołnierzy surmeńskich. Wielu Surmeńczyków uciekło ze swoich domów, które zostały zniszczone.

Jak rozwijać się będzie sytuacja? Czy siły Surmeńskie przejdą do kontrataku? Fona na pewno nie omieszka informować was o rozwoju sytuacji.

10 Komentarzy

Filed under Surmenia